Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

                                                                                 कार्य जिम्मेवारी

 1. श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरु मध्ये आफ्नो शाखासंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु पहिचान गरी तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पादन गर्न सहयोग गर्ने ।
 2. कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि महिनाको अन्त्यमा मासिक तलव,भत्ता वैक खाता मार्फत उपलब्ध गराउने ।
 3. मुआव्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट प्राप्त विवरण अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाइ जग्गाको हकमा मालपोत कार्यालयमा दाखिल खारेज गराएर मात्र मुआव्जा रकम उपलब्ध गराउने ।
 4. महालेखा परीक्षकबाट औल्याएको वेरुजु सोही आर्थिक वर्ष भित्रै फर्छौट गर्ने ।
 5. सवारी साधन मर्मत तथा इन्धनवापतको रकम Logbook का आधारमा मात्र भुक्तानी दिने ।
 6. सार्वजानिक खरिद ऐन तथा नियमावली एवम् आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम अनुसार आर्थिक कारोवार गर्ने
 7. विपद् राहतहरु समयमै उपलब्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने । उपलब्ध गराइएको विपद् राहात रकम लाइ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको वैठकबाट अनुमोदन गराइ राख्ने ।
 8. सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार वैङ्किङ प्रणालीमा आवद्व गर्ने ।
 9. अन्य शाखाहरुबाट प्राप्त राजश्व तथा  धरौटी विवरण (राहदानी,स्थानीय प्रशासन,न्यायिक धरौटी,जरिवाना) अद्यावधिक गर्ने ।
 10. कार्यालयबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकमहरु समयमानै गर्ने ।
 11. आर्थिक विवरणहरु तोकिएको समय भित्र गृह मन्त्रालयमा उपलव्ध गराउने ।
 12. आर्थिक श्रेस्ता,विल भर्पाइहरु दुरुस्त राख्ने ।
 13. शाखाबाट सम्पादित कार्यहरुको मासिक प्रगति विवरण तयार गरी प्रत्येक महिनाको मसान्तमा  कम्प्युटर अपरेटर अशोक चौधरीलाइ उपलब्ध गराउने ।

                                       फाँट प्रमुखकाे विवरण

नाम हंस बहादुर खत्री                  पद ः लेखापाल

सम्पर्क ः 9848313113             इ मेल ः khatri.hansa13@gmail.com


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस