Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

सरकारी कार्यालयहरूको बार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यायोजना आ.व. २०७६/०७७