Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

दान बहादुर महतारा (९८४८३१६६६०)


दान बहादुर महतारा (९८४८३१६६६०)


दान बहादुर महतारा (९८४८३१६६६०)
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा कम्पुटर शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dmmahatara@gmail.com
सम्पर्क 9848316660
ठेगाना Patarashi 6, जुम्ला
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०