Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

हंस ब. खत्री


हंस ब. खत्री


हंस ब. खत्री
लेखापाल

शाखा लेखा शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल khatri.hansa13@gmail.com
सम्पर्क 9848313113
बहाल मिति २०७५ पुष २५