Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

लक्ष्मीकान्त जैसी


लक्ष्मीकान्त जैसी


लक्ष्मीकान्त जैसी
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल laxmikantajaisi@gmail.com
सम्पर्क 9866211881
ठेगाना Gothichaur 4, जुम्ला
बहाल मिति २०७६ भाद्र १०