Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण


मिति कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-15 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
4 दिन अगाडी
2077-04-14 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १४ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
5 दिन अगाडी
2077-04-13 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १३ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
6 दिन अगाडी
2077-04-12 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १२ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 दिन अगाडी
2077-04-11 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण ११ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
8 दिन अगाडी