Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण


मिति कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-28 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण २८ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
8 महिना अगाडी
2077-04-21 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण २१ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
8 महिना अगाडी
2077-04-15 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
8 महिना अगाडी
2077-04-14 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १४ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
8 महिना अगाडी
2077-04-13 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १३ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
8 महिना अगाडी