Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण


मिति कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-12 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १२ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-04-11 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण ११ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-04-09 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण ९ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-04-06 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण ६ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-04-05 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण ५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी