Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण


मिति कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-03 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण ३ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-04-02 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण २ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-04-01 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ श्रावण १ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-03-31 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार ३१ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-03-30 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार ३० गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी