Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण


मिति कोभिड - १९ सम्बन्धी विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-03-29 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार २९ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-03-28 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार २८ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-03-27 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार २७ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-03-26 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार २६ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी
2077-03-22 कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ असार २२ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।
7 महिना अगाडी