Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक स्रोत साधन (जग्गा, भवन, सवारी साधन)