Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

जिल्ला प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना , २०७७

11 दिन अगाडी

2077-04-09


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाबाट प्रवाह हुने शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन सुशासन लगायतका सेवाहरूलाई जवाफदेही एवं व्यवसायी रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त कानूनी अधिकार, चालु आ.व. को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निर्देशन, गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच भएको  कार्य सम्पादन संझौता तथा स्थानीय परिवेश समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याईएको छ । साथै जिल्लाको समग्र सुशासन कायम गरी सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने गराउने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको सन्दर्भमा यस जिल्ला स्थित सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट समेत २०७७ श्रावण मसान्त भित्रमा आ-आफ्नो कार्यालयको सुधार योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । साथै सबै स्थानीय तहबाट समेत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि समेत अनुरोध छ ।    

प्रस्तुत जिल्ला प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना, २०७७ तथा अन्य सरकारी निकायबाट २०७७ श्रावण मसान्त भित्रमा तर्जुमा हुने कार्ययोजनाका अनुसारका क्रियाकलापको पूर्ण कार्यान्वयनमा यस जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी/व्यापारी, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकबाट पूर्ण सहयोग समन्वय र सहकार्यको लागि हार्दिक अनुरोध छ ।  

                                                                                                                                                       जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

Attached Files