Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

सुचनाको हक सम्बन्धी ऎन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम २०७७ बैशाख देखि असार मसान्तसम्म ३ महिना अवधिमा सम्पादित मूख्य मूख्य कार्यहरूसँग सम्बन्धित स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure)