Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

ठेगाना : खलङ्गा बजार

फोन नं : 087-520012, 087-520112

फ्याक्स : 087-520180

इमेल : daojumla@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/pg/daojumlaa/posts/?ref=page_internal

Twitter : https://twitter.com/2ff3ACKSPSUCje6

मातहतका कार्यालयहरु