Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

प्र.जि.अ. संयोजक रहने जिल्लाका समितिहरु

 

क्र‍.सं. सरकारी कार्यालय वा निकायको नाम समिती/उपसमिती सम्बन्धित ऐन नियम कानुन कैफियत
1. जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा समिति

स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८

अध्यक्ष
2. जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैवी प्रकोप उद्धार समिती दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ अध्यक्ष
3. जिल्ला प्रशासन कार्यालय घर भाडा दर निर्धारण समिती सार्वजनिक खरीद  नियमावली २०६४ को नियम ९४.४ अध्यक्ष
4. मालपोत जग्गाको न्युनतम मुल्यांकन समिती मालपोत पाचैा संशोधन नियमावली २०७१ अध्यक्ष
5. मालपोत स्थानिय सिफारिस समिती भोगाधिकार सम्बन्धि निर्देशिका २०६२ अध्यक्ष
6. घरेलु तथा साना उधोग विकास समिती जिल्ला उधोग प्रवधन समन्वय समिती कार्यालयको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०५८ बमोजिम अध्यक्ष
7. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दररेट निर्धारण समिती सार्वजिनक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ को १ अध्यक्ष
8. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जिल्ला पुन.निर्माण समिती द्धन्द्धवाट क्षति भएको भैातिक पुर्वाधारहरुको पुन निर्माण पुनस्थापना तथा शान्तिका लागि विकास क्रार्यत्रम संचालन कार्यविधी २०६९ संयोजक
9. जिल्ला वन कार्यालय

राष्टि‌य वनको सीमा निर्धारण एवं जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि समिती

वन ऐन २०४९ को ९ संयोजक
10. जिल्ला वन कार्यालय वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यदल वन अधिक्रमण रणनीति २०६८ को वुधा नं.५.३.३ संयोजक
11. घरेलु तथा साना उधोग विकास समिती जिल्ला उधोग प्रवधन समन्वय समिती कार्यालयको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०५८ बमोजिम सदस्य
12. जिल्ला वन कार्यालय रासन खरिद लागत अनुमान समिती सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८८ अध्यक्ष संयोजक
13. जिल्ला वन कार्यालय दररेट निर्धारण समिती सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८८ अध्यक्ष संयोजक
14. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जिल्ला बर्डफुलु नियन्त्रण प्राविधिक समिती दैवी प्रकोप तथा पशु सेवा एेन २०३९ अध्यक्ष संयोजक
15. जिल्ला पशु सेवा कार्यालय पशु स्वास्थ्य घुम्तीकोष व्यवस्थापन समिती पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ अध्यक्ष संयोजक
16. नापी गोश्वरा नापी कार्यालय नापनक्शा समस्या तथा समाधान समिती जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को नियम ११ ख अध्यक्ष संयोजक
17. नापी गोश्वरा नापी कार्यालय सिमा विवाद समाधान समिती जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ को नियम ८.३ बमोजिम अध्यक्ष संयोजक
18. नापी गोश्वरा नापी कार्यालय जग्गा किसिम बर्गीकरण समिती जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ को नियम २०.२ बमोजिम अध्यक्ष संयोजक
19. जिल्ला वाल कल्याण समिती जिल्ला वाल कल्याण समिती वालवालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ दफा ३२.२ अध्यक्ष संयोजक
20. जिल्ला शिक्षा कार्यालय द्धन्द्ध पिडित छात्रावृत्ति सिफारिस समिती द्धन्द्ध पिडित छात्रावृत्ति निर्देशिका अध्यक्ष
21. जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमाणपत्र छानविन समिती शिक्षा ऐन तथ नियमावली
अध्यक्ष
22. जिल्ला शिक्षा कार्यालय माध्यामिक शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा समन्वय समिती शिक्षा ऐन तथ नियमावली अध्यक्ष
23. जिल्ला शिक्षा कार्यालय विद्यालय सम्पत्ति सुरक्षा समिती शिक्षा ऐन तथ नियमावली अध्यक्ष
24. जिल्ला शिक्षा कार्यालय छात्रवृत्ति सिफारिस समिती शिक्षा ऐन तथ नियमावली अध्यक्ष
25. जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला कार्यक्रम व्यवस्थापन समिती शिक्षा ऐन तथ नियमावली अध्यक्ष
26. जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला कार्यक्रम व्यवस्थापन समिती मतदाता नामावली सम्बन्धि एेन २०५२ अध्यक्ष
27. महिला तथा वालवालिका कार्यालय मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिती मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६७ अध्यक्ष
28. महिला तथा वालवालिका कार्यालय लैगीक हिसां पिडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध समिती लैंगीक हिसां निवारण कोष नियमावली २०६७ अध्यक्ष
29. महिला तथा वालवालिका कार्यालय जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन समिती जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०६२ अध्यक्ष
30. महिला तथा वालवालिका कार्यालय सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धि अनुगमन समिती सार्वजनिक सवारी साधनमा जेष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धि कार्यविधी २०७१ अध्यक्ष
31. महिला तथा वालवालिका कार्यालय संयुक्त राष्ट संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावन नं.१३२५ र १८२० राष्टिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिती नेपालद्धारा निर्मीत संयुक्त राष्टसंघ सुरक्षा परिषदवाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० राष्टिय कार्ययोजना संयोजक
32. महिला तथा वालवालिका कार्यालय लैंगिक हिसां विरुद्ध जिल्ला स्रोत समुह घरेलु हिसां ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६७ संयोजक
33. जिल्ला कृर्षि विकास कार्यालय मल आपुर्ति तथा वितरण व्यवस्था समितीको अध्यक्ष अपांगता भएका व्यत्तिका लागि समुदायमा आधारीत पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०६६ अध्यक्षा
34. जिल्ला कृर्षि विकास कार्यालय जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जाल नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली परियोजना संचालन कार्यविधी २०७० अध्यक्ष
34.   घाईते अपा‌ंगता प्रतिशत निर्धारण एवं पुनरावलाेकन समिति सशस्त्र द्धन्द्धमा घाईते भै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि २०७४ अध्यक्ष