Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी २०७७ जेष्ठ १३ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्राप्त विवरण ।