Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्ला

खलङ्गा बजार

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रम भएको हुदा तपशिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । मिति २०७६।१०।०१ विहान ८ बजे स्थान जिल्ला खेलखुद समितिको कवडहल, जुम्ला

6 महिना अगाडी

2076-09-29


प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा यस जुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रम भएको हुदा तपशिल बमोजिमको मिति, स्थान र समयमा यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । मिति २०७६।१०।०१  विहान  ८ बजे स्थान जिल्ला खेलखुद समितिको कवडहल, जुम्ला